cheerful young woman screaming into megaphone
MUTACIONI POREMEĆAJI GLASA – MUTIRANJE GLASA

Mutacioni poremećaji glasa su grupa glasovnih poremećaja koja zahvataju mlade, dečake i devojčice u pubertetu. Glas jednog čoveka je odraz njegove ličnosti, starosti, zdravstvenog i emotivnog stanja, a način na koji ga koristimo menja se kroz sva životna razdoblja: detinjstvo, odraslo doba i starost. Ljudski glas je osnova verbalne komunikacije i nastaje strujanjem vazduha između glasnica koje dovodi do njihove vibracije, te se ovaj proces naziva fonacija.

pile of books
SPECIFIČNE SMETNJE U UČENJU – DISLEKSIJA, DISGRAFIJA, DISKALKULIJA

Specifične smetnje u učenju se javljaju kod dece koja pored prosečnih ili natprosečnih intelektualnih sposobnosti, s očuvanim funkcijama vida i sluha ne uspevaju da savladaju veštine čitanja, pisanja i računanja. Glavna karakteristika ovih smetnji jeste da su prisutne čak i uprkos adekvatnoj obuci, kod dece bez edukativne, emocionalne i socijalne zapuštenosti. Smetnje se javljaju s polaskom u školu, ali novija istraživanja govore u prilog otkrivanju specifičnih smetnji u učenju na ranijem uzrastu. U specifične smetnje u učenju spadaju: disleksija, disgrafija i diskalkulija.

boy looking on a tidied desk
PRIPREMA DETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU

Mnogi roditelji nas pitaju da li je njihovo dete spremno za testiranje pred školu i za samu školu. Često ih i muči šta je to što se zahteva od deteta na testiranju kod školskog pedagoga i psihologa pri upisu u školu. Osim radnih navika, dete treba da ima izgrađene određene fizičke, intelektualne, socio-emocionalne i praktične veštine pred polazak u školu.

two students talking to each other
ELEKTIVNI MUTIZAM

Elektivni mutizam spada u grupu anksioznih poremećaja, a čiji je prvi simptom nemogućnost govora u široj socijalnoj sredini. Najčešće se javlja kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta, a ispoljava se tako što dete prestane da govori sa odraslima i decom iz svog novog okruženja (u vrtiću, u školi, u nepoznatoj vršnjačkoj grupi ili ispred autoritativne osobe), ali govori sa bliskim osobama kao što su članovi porodice. Elektivni mutizam se ogleda u tome što govor izostaje u određenim situacijama ili pred određenim osobama i dete bira situacije u kojima će govoriti.